Tổng hợp worksheet Alphabet

TẶNG FILE Tổng hợp worksheet Alphabet

Dear các mẹ, hiện em đang có hơn 130 file worksheet cho các bạn đang học #Alphabet – bảng chữ cái tiếng Anh 🔤. Trong đó, gồm có nhiều hoạt động vui chơi đa dạng như: tracing (tập viết), coloring (tô màu), matching (ghép/nối), punching (dập lỗ), finding (tìm kiếm), mazes, puzzles, charts …

TẢI FILE TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>