Weather speaking cards

Weather speaking cards-Các thẻ học về thời tiết vô cùng đáng yêu

Số trang: 15

Minh họa tươi sáng, sinh động, dễ thương

Mỗi thẻ đều lặp lại câu hỏi về thời tiết quen thuộc: How’s the weather? và câu trả lời cho câu hỏi đó, VD: It’s warm!

Bộ thẻ này lý tưởng cho các bé học về thời tiết.

Link tải PDF TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>