TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY

9 BỘ SÁCH IELTS HAY ️🎯

1. Trọn bộ Basic IELTS 4 kỹ năng
2. Trọn bộ Get Ready 4 quyển
📗 Get Ready for IELTS Reading Pre-Intermediate: https://drive.google.com/…/1lVMDE122kg1smBAedmB…/view…
3. Trọn bộ 15 ngày luyện IELTS 4 quyển: https://by.com.vn/qbjK64
📗 15 days’ practice for IELTS Listening
📗 15 days’ practice for IELTS Reading
📗 15 days’ practice for IELTS Speaking
📗 15 days’ practice for IELTS Writing
4. Trọn bộ Intensive IELTS 4 quyển: https://by.com.vn/nHqBnu
📗 Intensive IELTS Listening
📗 Intensive IELTS writing
📗 Intensive IELTS Speaking
📗 Intensive IELTS reading
5. Trọn bộ Collins 9 quyển: https://by.com.vn/3y5ljg
📗 Collins Vocabulary và Grammar
📗 Collins – Reading for IELTS
📗 Collins – Listening for IELTS
📗 Collins Speaking for IELTS
📗 Writing for IELTS (Collins)
📗 Collins Practice Test for IELTS
6. Bộ Complete IELTS 3 trình độ
7. Bộ Hackers IELTS 4 kỹ năng
8. Trọn bộ Barron’s IELTS
📗 Barron’s IELTS Practice Exams: https://drive.google.com/…/1C2tvp…/view
📗 Barron’s IELTS Strategies and tips: https://drive.google.com/…/1kmpxKS10AJtv83Ws45a6zi…/view
9. Trọn bộ Get IELTS Band 9.0
📗 Get IELTS band 9 Academic Task 2 Writing: https://drive.google.com/…/0B7PqGrg9aj4yM1ZYZjR0OG…/view
📗 Get IELTS band 9 Writing Task 1 Academic: https://drive.google.com/…/0B7PqGrg9aj4yZjctZHVaaz…/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>