TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY

3 13 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY

9 BỘ SÁCH IELTS HAY ️1f3af - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY

1. Trọn bộ Basic IELTS 4 kỹ năng
2. Trọn bộ Get Ready 4 quyển
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Get Ready for IELTS Reading Pre-Intermediate: https://drive.google.com/…/1lVMDE122kg1smBAedmB…/view…
3. Trọn bộ 15 ngày luyện IELTS 4 quyển: https://by.com.vn/qbjK64
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY 15 days’ practice for IELTS Listening
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY 15 days’ practice for IELTS Reading
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY 15 days’ practice for IELTS Speaking
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY 15 days’ practice for IELTS Writing
4. Trọn bộ Intensive IELTS 4 quyển: https://by.com.vn/nHqBnu
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Intensive IELTS Listening
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Intensive IELTS writing
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Intensive IELTS Speaking
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Intensive IELTS reading
5. Trọn bộ Collins 9 quyển: https://by.com.vn/3y5ljg
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Collins Vocabulary và Grammar
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Collins – Reading for IELTS
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Collins – Listening for IELTS
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Collins Speaking for IELTS
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Writing for IELTS (Collins)
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Collins Practice Test for IELTS
6. Bộ Complete IELTS 3 trình độ
7. Bộ Hackers IELTS 4 kỹ năng
8. Trọn bộ Barron’s IELTS
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Barron’s IELTS Practice Exams: https://drive.google.com/…/1C2tvp…/view
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Barron’s IELTS Strategies and tips: https://drive.google.com/…/1kmpxKS10AJtv83Ws45a6zi…/view
9. Trọn bộ Get IELTS Band 9.0
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Get IELTS band 9 Academic Task 2 Writing: https://drive.google.com/…/0B7PqGrg9aj4yM1ZYZjR0OG…/view
1f4d7 - TỔNG HỢP CÁC BỘ SÁCH IELTS HAY Get IELTS band 9 Writing Task 1 Academic: https://drive.google.com/…/0B7PqGrg9aj4yZjctZHVaaz…/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content selection is disabled!!