Now I Know My / Numbers, Colors, Shapes & Patterns / Learning Mats

Tức thì, có hệ thống và hấp dẫn! Những hoạt động sẵn sàng sử dụng này giúp trẻ nhỏ thực hành tập trung mà chúng cần để thực sự học các khái niệm ban đầu và phát triển các kỹ năng vận động tinh. Mỗi tấm thảm hai mặt tập trung vào một trong tám màu cơ bản và tám hình dạng hoặc giúp trẻ thực hành với các mẫu đơn giản.

 

Các kỹ năng bao gồm nhận biết màu sắc và hình dạng; truy tìm, vẽ và ghép các hình dạng; đọc và viết các từ màu sắc và hình dạng; nhận biết và tạo ra các mẫu cơ bản; cũng như làm theo hướng dẫn. Tuyệt vời cho công việc độc lập, trung tâm và bài tập về nhà. Để sử dụng với các lớp PreK-1.

LInk tải :

https://drive.google.com/drive/folders/1Yspq91zntYzWLAfPtV9-8QQ3WdWhmcBw?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *