Worksheet học về Thời gian cho bé 1

Worksheet học về Thời gian cho bé

Tại worksheet này bé làm quen với việc học cách xem giờ gắn liền với thời gian biểu 1 ngày của bé. Ví dụ sáng bé dậy lúc mấy giờ, ăn trưa, chơi thể thao lúc mấy giờ,…Việc gắn hoạt động thường ngày của bé cùng thời gian giúp con dễ hình dung và hứng thú với việc học hơn.

Link tải file PDF tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>