Sách luyện nghe tiếng Anh trình mất gốc

2 cuốn luyện nghe tiếng Anh trình mất gốc

1️⃣ Pronunciation in use Elementary:

  • Cơ bản trong cơ bản của nghe tiếng Anh

  • Bạn sẽ luyện nghe từ từng âm đến từng từ đến từng câu rồi từng đoạn

  • Phù hợp với các bạn trước giờ chưa hề tiếp xúc với tiếng Anh nghe nói bao giờ

  • Link tải TẠI ĐÂY

2️⃣ Listening Practice Through Dictation 1-4

  • Bài nghe ngắn (1-2ph/bài), từ vựng thường ngày, có transcript

  • Nội dung đa dạng với 160 bài nghe

  • Phù hợp với các bạn đã tiếp xúc với nghe tiếng Anh rồi nhưng chưa chắc chắn phần này

  • Link tải TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>