#mindmap

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Sản phẩm bán chạy

100 Bài thuyết trình các chủ đề với Mind Map (PDF)

Học Từ vựng theo chủ đề trong Monkey Junior với Mindmap (PDF)

Mind Map ABC (PDF)

Mind Map Vocabulary – Học từ vựng tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy (PDF)

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>