Đọc hiểu

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Sản phẩm bán chạy

SOUND LIKE READING (PDF)

Miễn phí

Sight Word Tales (PDF+MP3)

Miễn phí

OXFORD GRAMMAR FOR SCHOOLS (PDF)

Miễn phí

45 Reading comprehension topic

Miễn phí

Let’s go bản 4th Edition

Miễn phí

READING SKETCH (PDF+MP3)

Miễn phí

Super easy reading

20.000

World Famous Nursery Rhymes Volume 1-2-3 (PDF)

Miễn phí

Brain Quest workbook (PDF)

Miễn phí

Oxford Mathematics grade K đến 6 (PDF)

Miễn phí

180 days of high frequency words (Level 1-2) (PDF)

180 days of Language (Level K-6) (PDF)

45 Reading comprehension topic

Basic Skills Phonics 3 Levels (EVAN MOOR) (PDF)

20.000

Brain Quest workbook (PDF)

CASCO GRAMMAR TRỌN BỘ 4 CUỐN (PDF)

Miễn phí

KIDS VOCABULARY – ENGLISH SINGSING (PDF+MP3)

Let’s go bản 4th Edition

OXFORD GRAMMAR FOR SCHOOLS (PDF)

Oxford Mathematics grade K đến 6 (PDF)

READING SKETCH (PDF+MP3)

Miễn phí

Sight Word Tales (PDF+MP3)

SOUND LIKE READING (PDF)

Super easy reading

USBORNE PHONICS READERS (PDF)

World Famous Nursery Rhymes Volume 1-2-3 (PDF)

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>