Đọc hiểu

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Sản phẩm bán chạy

TOEFL PRIMARY (PDF)

Miễn phí

Very Easy TOEIC (PDF+MP3)

Miễn phí

Cambridge – Kid’s Box Presentation Plus 2nd (PDF)

Miễn phí

Get Ready for IELTS (PDF)

Miễn phí

Collins Pre Starters, Movers, Flyers 2018 (PDF)

Miễn phí

Giáo trình tiếng Anh giao tiếp Solution (PDF)

Miễn phí

MINDSET FOR IELTS (PDF)

Miễn phí

Listening Practice Through Dictation 1-4 (PDF)

Miễn phí

ABC TOEIC (PDF)

Miễn phí

ABC TOEIC (PDF)

Miễn phí

Cambridge – Kid’s Box Presentation Plus 2nd (PDF)

Collins Pre Starters, Movers, Flyers 2018 (PDF)

Miễn phí

Get Ready for IELTS (PDF)

Giáo trình tiếng Anh giao tiếp Solution (PDF)

Miễn phí

Listening Practice Through Dictation 1-4 (PDF)

MINDSET FOR IELTS (PDF)

TOEFL PRIMARY (PDF)

Very Easy TOEIC (PDF+MP3)

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>