Đọc hiểu

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Sản phẩm bán chạy

180 DAYS OF SCIENCE (K-6)(PDF)

10.000

Cambridge Science Path (6levels) (PDF)

20.000

Daily Science  6 Levels (EVAN MOOR) (PDF)

20.000

See How They Grow (PDF) – Sách dạy trẻ vòng đời các con vật 14 quyển

Miễn phí

AMERICAN TEXTBOOK READING (PDF+MP3)

Miễn phí

SEE HOW THEY GO (PDF)

Miễn phí

Everything You Need To Ace Books Notebook (PDF)

20.000

Reading Explorer (PDF)

20.000

180 DAYS OF SCIENCE (K-6)(PDF)

10.000

AMERICAN TEXTBOOK READING (PDF+MP3)

Miễn phí

Cambridge Science Path (6levels) (PDF)

20.000

Daily Science  6 Levels (EVAN MOOR) (PDF)

20.000

Everything You Need To Ace Books Notebook (PDF)

20.000

Reading Explorer (PDF)

20.000

SEE HOW THEY GO (PDF)

Miễn phí

See How They Grow (PDF) – Sách dạy trẻ vòng đời các con vật 14 quyển

Miễn phí
add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>