Đọc hiểu

Hiển thị tất cả 24 kết quả

Sản phẩm bán chạy

Very Easy TOEIC (PDF+MP3)

Miễn phí

Macmillan Beyond 6 Levels (PDF)

Miễn phí

Time Zones Second Edition (4 Levels) (PDF)

20.000

MINDSET FOR IELTS (PDF)

Miễn phí

Everything You Need To Ace Books Notebook (PDF)

20.000

Bộ truyện Oxford Bookworms Library (PDF+MP3)

Miễn phí

Cambridge Open World (PDF)

Miễn phí

Giáo trình tiếng Anh giao tiếp Solution (PDF)

Miễn phí

Get Ready for IELTS (PDF)

Miễn phí

Bộ giáo trình Oxford Navigate (PDF+MP3)

20.000

ABC TOEIC (PDF)

Miễn phí

Art That Changed the World (PDF)

Miễn phí

Bộ giáo trình Gold Experience (PDF+MP3)

20.000

Bộ giáo trình Oxford Navigate (PDF+MP3)

20.000

Bộ sách Close-up từ A1-C2(PDF)

Miễn phí

Bộ truyện Oxford Bookworms Library (PDF+MP3)

Business Result Oxford 2nd edition (PDF)

Cambridge Open World (PDF)

Miễn phí

English Collocations in Use (Intermediate – Advanced) (PDF)

English Plus Second Edition (PDF)

Miễn phí

Everything You Need To Ace Books Notebook (PDF)

20.000

EXPLORING DEBATE 1,2 (PDF+Mp3)

FCE Listening & speaking skills 1-2 (PDF)

Get Ready for IELTS (PDF)

Giáo trình tiếng Anh giao tiếp Solution (PDF)

Miễn phí

Listening Practice Through Dictation 1-4 (PDF)

Macmillan Beyond 6 Levels (PDF)

Miễn phí

MINDSET FOR IELTS (PDF)

Oxford Achieve 2nd Edition (4 Levels) (PDF)

20.000

Pearson Activate! (A2/ B1/ B1+/ B2) (PDF)

Pronunciation in use Elementary (PDF)

Reading Explorer (PDF)

20.000

Time Zones Second Edition (4 Levels) (PDF)

20.000

Very Easy TOEIC (PDF+MP3)

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>