Đọc hiểu

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Sản phẩm bán chạy

Bài tập bổ trợ I learn smart start 2(PDF)

10.000

Bài tập bổ trợ I learn smart start 3 (PDF)

10.000

Gói thẻ ngữ âm MEGA

Miễn phí

Reading comprehension Questions & Answers (PDF)

Miễn phí

BTBT Get ready for starters-movers-flyers (PDF)

30.000

Bài tập bổ trợ I learn smart start 1(PDF)

10.000

Bài tập bổ trợ I learn smart start 1(PDF)

Bài tập bổ trợ I learn smart start 2(PDF)

10.000

Bài tập bổ trợ I learn smart start 3 (PDF)

BTBT Get ready for starters-movers-flyers (PDF)

Gói thẻ ngữ âm MEGA

Miễn phí

Reading comprehension Questions & Answers (PDF)

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>