Cấp 2

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Sản phẩm bán chạy

Get Ready for IELTS (PDF)

Miễn phí

Bộ đề kiểm tra tất cả các khối Bùi Văn Vinh

Miễn phí

Trọn bộ Destination B1, B2 và C1+C2 [Vocabulary and Grammar] (PDF)

Miễn phí

Succeed in cambridge english (PDF+MP3)

Miễn phí

Bộ sưu tập sách Cambridge University Press bản 2nd

Miễn phí

Listening Practice Through Dictation 1-4 (PDF)

Miễn phí

Bộ đề kiểm tra tất cả các khối Bùi Văn Vinh

Bộ sưu tập sách Cambridge University Press bản 2nd

Miễn phí

Get Ready for IELTS (PDF)

Listening Practice Through Dictation 1-4 (PDF)

Succeed in cambridge english (PDF+MP3)

Trọn bộ Destination B1, B2 và C1+C2 [Vocabulary and Grammar] (PDF)

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>