Cấp 1

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Sản phẩm bán chạy

Khám Phá “1001 Mẫu Câu Dành Cho Bé”

Miễn phí

𝐒𝐨𝐧𝐠𝐛𝐢𝐫𝐝𝐬 – 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐢𝐜𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 𝐁𝐨𝐨𝐤 1-𝟖 (PDF)

Miễn phí

Bài tập bổ trợ I learn smart start 1(PDF)

10.000

Bài tập bổ trợ I learn smart start 3 (PDF)

10.000

Bài tập bổ trợ I learn smart start 2(PDF)

10.000

English with game and activities level 1-2-3(PDF)

20.000

KIDS VOCABULARY – ENGLISH SINGSING (PDF+MP3)

20.000

Usborne Drawing Fun: Fun With Pencils (PDF)

Miễn phí

Jolly Phonics: Hành Trình Học Đọc Hiệu Quả cho Trẻ

Miễn phí

Vui học tiếng anh bằng hình ảnh – 1000 từ vựng

Miễn phí

Bài tập bổ trợ I learn smart start 1(PDF)

Bài tập bổ trợ I learn smart start 2(PDF)

10.000

Bài tập bổ trợ I learn smart start 3 (PDF)

English with game and activities level 1-2-3(PDF)

Jolly Phonics: Hành Trình Học Đọc Hiệu Quả cho Trẻ

Miễn phí

Khám Phá “1001 Mẫu Câu Dành Cho Bé”

KIDS VOCABULARY – ENGLISH SINGSING (PDF+MP3)

Usborne Drawing Fun: Fun With Pencils (PDF)

Vui học tiếng anh bằng hình ảnh – 1000 từ vựng

Miễn phí

𝐒𝐨𝐧𝐠𝐛𝐢𝐫𝐝𝐬 – 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐢𝐜𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 𝐁𝐨𝐨𝐤 1-𝟖 (PDF)

add_shortcode('pass_countdown', 'devvn_passvideo_button_countdown_func'); function devvn_passvideo_button_countdown_func($atts) { $atts = shortcode_atts(array( 'time' => 10, 'code' => '', 'before_code' => '', 'title' => 'Nhấp vào đây để lấy mã bảo mật', 'mess' => 'Mã bảo mật sẽ hiện sau %s giây', ), $atts, 'button_countdown'); $time = isset($atts['time']) ? intval($atts['time']) : 10; $code = isset($atts['code']) ? sanitize_text_field($atts['code']) : ''; $title = isset($atts['title']) ? sanitize_text_field($atts['title']) : ''; $mess = isset($atts['mess']) ? sanitize_text_field($atts['mess']) : ''; $before_code = isset($atts['before_code']) ? sanitize_text_field($atts['before_code']) : ''; ob_start(); ?>