72 Truyện Tranh Tiếng Anh Dành Cho Các Em Tiểu Học

Tuyển chọn “72 truyện tranh tiếng anh dành cho các em tiểu học” (kèm audio) là bộ sưu tập các truyện tranh ngắn dành cho các em nghe và thẩm thấu tiếng anh.

Bộ 72 truyện tranh tiếng anh dành cho tiểu học gồm các truyện ngắn sau:
Bat and Friends 1: Hunting for Bugs
Bat and Friends 2: Lost in the Rain
Bat and Friends 3: The Red Barn
Bat and Friends 4: Little Drops and Big Drops
Bat and Friends 5: What Is It?
Bat and Friends 6: There It Is!
Bat and Friends 7: Bat Looks for a Friend
Bat and Friends 8: No Luck!
Bat and Friends 9: A New Home
Bat and Friends 10: Around the Well
Bat and Friends 11: Cow Tells How
Bat and Friends 12: Cat’s Wish
Bat and Friends 13: Something Brown
Bat and Friends 14: Look at This Thing!
Bat and Friends 15: The Thing in the Barn
Bat and Friends 16: Big News!
Bat and Friends 17: Cat Hides
Bat and Friends 18: Dog Helps Cat
Bat and Friends 19: Super Pig
Bat and Friends 20: Super Pig and the Bees
Bat and Friends 21: Super Friend
Bat and Friends 22: Hide-and-Seek
Bat and Friends 23: Pig Seeks
Bat and Friends 24: Pig Finds His Friends
Bat and Friends 25: Is It a Monster?
Bat and Friends 26: Cow’s Plan
Bat and Friends 27: Blueberries!
Bat and Friends 28: A Trip
Bat and Friends 29: At the Park
Bat and Friends 30: Stuck in the Mud!
Bat and Friends 31: Cat Falls
Bat and Friends 32: In the Well
Bat and Friends 33: Cat Comes Up
Bat and Friends 34: Snow!
Bat and Friends 35: Whee!
Bat and Friends 36: Snow Friends
Bat and Friends 37: Dog Is Sick
Bat and Friends 38: Bat Knows What to Do
Bat and Friends 39: The Fox Comes
Bat and Friends 40: Cat Goes to Town
Bat and Friends 41: Where Is the Truck?
Bat and Friends 42: Cat Is Lost
Bat and Friends 43: Who’s Driving the Tractor?
Bat and Friends 44: Help!

Bat and Friends 45: The Tractor Is Saved
Bat and Friends 46: Farmer Is Lazy, Cow Is Busy
Bat and Friends 47: Where Is Cow’s Hula Hoop?
Bat and Friends 48: Bat Looks
Bat and Friends 49: Pig’s New Kite
Bat and Friends 50: A Windy Day
Bat and Friends 51: Stuck in the Tree
Bat and Friends 52: Let’s Go Camping!
Bat and Friends 53: In the Woods
Bat and Friends 54: Spooky Stories
Bat and Friends 55: Picking Apples
Bat and Friends 56: Crisp, Juicy Apples
Bat and Friends 57: Who Ate the Apples?
Bat and Friends 58: Cat Wants to Sleep
Bat and Friends 59: Waking Up Farmer
Bat and Friends 60: No Fair!
Bat and Friends 61: Oof!
Bat and Friends 62: A New Friend on the Farm
Bat and Friends 63: Carrots!
Bat and Friends 64: Playing Catch
Bat and Friends 65: Cat Stinks!
Bat and Friends 66: Cat Runs Away
Bat and Friends 67: Some Storm
Bat and Friends 68: Fixing the Hole
Bat and Friends 69: Red Bird’s Hero
Bat and Friends 70: Who Will Help?
Bat and Friends 71: No One Will Help
Bat and Friends 72: Everyone Helps

Link sách:

https://drive.google.com/drive/folders/0B7VY98ELFxQtUXRsNV9YVkFKSUk?resourcekey=0-n1vsSB5SEawFYTNlTfKCgQ

Link dự phòng:

https://drive.google.com/file/d/1lhRzpbzNf1F73ugT8AAHx2CbaPjt7GV_/view