Oxford Word Flash Card PPT

Tặng file Oxford Word Flash Card PPT Audio Flash Card Tự động phát

Chỉnh sửa thẻ flash và âm thanh theo các từ Oxford thành PPT và phát cho trẻ thông qua IPAD. Hiệu quả rất tốt. Trong PPT, 180 từ và cụm từ tần số cao thường được sử dụng và thẻ giọng nói sẽ tự động phát trong 7-8 phút, thuận tiện cho trẻ nhớ !!

Link tải:

https://drive.google.com/drive/folders/106XJSowqIUlogaOxc5ioiq0UzKjnGTQs?usp=sharing

error: Content is protected !!