ABC Phonics có thể được sử dụng như một poster.

ABC Phonics có thể được sử dụng như một poster.

ABC Phonics 2
ABC Phonics 2

LInk tải :

[indeed-social-locker sm_list=’fb,,go1′ sm_template=’ism_template_2′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=1 locker_template=2 sm_d_text='<h2>Link tải đang khóa </h2><p>Ấn vào biểu tượng facebook hoặc google bên dưới, chia sẻ và link tải sẽ hiện ra</p><p><coccocgrammar></coccocgrammar></p>’  ]

https://drive.google.com/file/d/1q33xo950ZFHTI36y78bT0IDPMPDZnlDA/view?usp=sharing

[/indeed-social-locker]
Tham gia nhóm để được tải nhiều sách hay hơn:
Đặt sách truyện tiếng anh ib cho mình nhé