Game for kids: Guessing Game What is this? / What are these?

Học ngữ pháp tiếng Anh qua game

Đại từ Chỉ định (Demonstrative Pronouns) dùng để chỉ định một hay nhiều người/sự vật hay sự việc, gồm có “this, that, these, those”. Đại từ chỉ định có thể làm chủ từ hay túc từ trong câu.

Bộ trò chơi này gồm tờ để học ngữ pháp, tờ trò chơi boadgame luyện tập ngữ pháp đã học, tờ bài tập thực hành ngữ pháp và tờ đọc đoạn văn bản chứa đựng ngữ pháp và cuối cùng là tờ kiểm tra để ôn tập lại.

Đây chính là bộ trò chơi hoàn hảo giúp trẻ học ngữ pháp tiếng anh về nội dung Đại từ chỉ định!

Link tải:

What is this- Learn: https://goo.gl/q4cpdu

What is this- Play: https://goo.gl/HpDRnz

What is this- Practise: https://goo.gl/1ofVA3

What is this- Read: https://goo.gl/JWy8B1

What is this- Test: https://goo.gl/eHMZnN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.