Đề, đáp án số 2 – Toán tiếng anh lớp 4

[su_note note_color=”#66d1ff”]1. How many horizontal lines are there in the figure below?[/su_note]

A.   6
B.   2
C.   3
D.   4
 

[su_spoiler title=”Lời giải”]1. Có 3 đường thẳng đứng.

[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#66d1ff”]2. The figure below shows a window grille. Use the figure to answer questions a and b.[/su_note]

bai 2 - de 2

a) (1) AF and BE are ……… lines

(2) AB and FE are ……… lines.

b) (1) What type of line is GD?

(2) What type of line is BC?

[su_spoiler title=”Lời giải”]

2. a) (1) AF và BE là 2 đường thẳng song song (hoặc hai đường thẳng đứng)

(2) AB và FE  là 2 đường thẳng song song (hoặc hai đường nằm ngang)

b) GD là đường thẳng nằm ngang.

BC là đường thẳng thẳng đứng.

[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#66d1ff”]3. The figure below is made up of two identical squares and two identical rectangles. Use this figure to answer questions a and b.[/su_note]

bai-3-de-2

a) Find the length of AJ.

A.   12 cmB.   24 cm
C.   22 cmD.   35 cm

b) Find the length of FE.

A.   35 cmB.   11 cm
C.   22 cmD.   10 cm

[su_spoiler title=”Lời giải”]

3. a) AJ = AB : 2 = 24cm.

Chú ý: Trong trường hộ này cạnh AJ bằng 1/2 chiều dài hình chữ nhậtABCJ.

b) HD = AB – JH – DC = 48 – 13 – 13 = 22 (cm)

FE = HD : 2 = 22 : 2 = 11 (cm)

         Chú ý: Để tính được FE cần tính được HD.

[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#66d1ff”]4. Draw a line that is parallel to GH.[/su_note]

bai 4 - de 2

[su_spoiler title=”Lời giải”]

4. Lấy điểm A bất kì, qua A kẻ 1 đường thẳng AB song song với GH.

song-song

Chú ý: Vẽ được vô số đường thẳng song song với GH.

[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#66d1ff”]5. How many pair of parallel lines are there in the figure below?[/su_note]

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
bai 5 - de 2

[su_spoiler title=”Lời giải”]

5. Có tất cả 3 cặp đường thẳng song song.

Chú ý: Cần quan sát để không bỏ sót trường hợp.

[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#66d1ff”]6. How many lines are parallel to Line XY in the figure below?[/su_note]

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4
bai 6 - de 2

[su_spoiler title=”Lời giải”]

6. Có tất cả 3 đường thẳng song song với XY.

Chú ý: Bài này đòi hỏi khả năng tượng tượng hình học của các con 1 chút, các con sẽ không bỏ sót trường hợp đường thẳng bị che khuất.

[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#66d1ff”]7. The figure below shows a rectangle. If the length of the rectangle is 3cm more than its breadth, find x.[/su_note]

A. 14 cm
B. 15 cm
C. 18 cm
D. 20cm
 bai 7 - de 2

[su_spoiler title=”Lời giải”]

7. Ta có: x = 17 – 3 = 14(cm)

Chú ý: x chính là chiều rộng của hình chữ nhật.

[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#66d1ff”]8. ABCD is square of side 9cm. AG = EC = 6cm. Find the area of the shaded rectangle EFGH.[/su_note]

bai 8 - de 2

[su_spoiler title=”Lời giải”]

8. Diện tích EFGH là: 9 x ( 6 x 2 – 9) = 27 (cm2)

Chú ý: Bài này đòi hỏi các con phải tư duy HG = AG + HB – AB.

[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#66d1ff”]9. Find the area of the rectangle that is embedded in the square.[/su_note]

bai 9 - de 2

[su_spoiler title=”Lời giải”]

9. Cạnh hình vuông là: 6 + 4 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:  10 x 10 – 4 x 4 – 6 x 6 = 48 (cm2)

Chú ý: Ghép 2 tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng 6cm sẽ được 1 hình vuông cạnh 6cm và ghép 2 tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng 4cm sẽ được 1 hình vuông cạnh 4cm.

[/su_spoiler]

[su_note note_color=”#66d1ff”]10. Find the area of the rectangle given the area of the shaded region is and AM = MB; BN = NC; CP = PD; DQ = QA.[/su_note]

[su_spoiler title=”Lời giải”]

10. Diện tích hình thoi MNPQ là: dien-tichnên diện tích phần tô đậm bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật là:   2 x 36 = 72 (cm2)

Chú ý: Độ dài 2 đường chéo của hình thoi chính là độ dài 2 cạnh của hình chữ nhật.

[/su_spoiler]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!